ปรับขนาดตัวอักษร: 
Department of Mental Health
Google Custom Search

 
ค้น :  
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานรับผิดชอบ
[1]    ที่ นร 0205/1282 ลงวันที่ 31 ม.ค. 2545 เรื่อง การส่งเสริมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
[2]    ที่ นร 0205/1685 ลงวันที่ 7 ก.พ. 2543 เรื่อง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
[3]    ที่ นร 0107/ว121 ลงวันที่ 17 ม.ค. 2548 เรื่อง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
[4]    ที่ นร 0108/ว2002 ลงวันที่ 5 เม.ย. 2550 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำรายงานประจำปี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
[5]    ที่ นร 0108/ว1191 ลงวันที่ 28 ก.พ. 2550 เรื่อง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
[6]    ที่ นร 0107/ว2550 ลงวันที่ 2 พ.ค. 2549 เรื่อง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
[7]    ที่ นร 0206/ว80 ลงวันที่ 20 พ.ค. 2542 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการ และการให้สัมภาษณ์หรือให้ข่าวสารแก่สื่อมวลชน  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
[8]    ที่ นร 0206/ว40 ลงวันที่ 11 มี.ค. 2542 เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
[9]    ที่ นร 0504/974 ลงวันที่ 23 ม.ค. 2546 เรื่อง การติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
[10]    ที่ นร 0205/11180 ลงวันที่ 6 ก.ย. 2543 เรื่อง การติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
[11]    ที่ นร 0205/ว184 ลงวันที่ 2 ธ.ค. 2542 เรื่อง การติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
[12]    ที่ นร 0205/ว185 ลงวันที่ 2 พ.ย. 2541 เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

จำนวน : 12 เรื่อง, แสดงหน้า 1 / 1 หน้า   กระโดดไปหน้า | 1  |


เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ทำเนียบผู้บริหาร
- กรอบยุทธศาสตร์
- หน่วยงานส่วนกลาง
- โรงพยาบาล/สถาบัน
- ศูนย์สุขภาพจิต
- ติดต่อเรา
- แผนผังเว็บไซต์

ข้อมูลข่าวสารฯ
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
- เอกสารตามมาตรา 9
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
- มติคณะรัฐมนตรี
- รายงาน สขร.1
- สรุปการให้บริการข้อมูล

E-Document
- สรุปผลการปฏิบัติราชการ

e-Regulation
- พ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติ
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
- กฏหมายสาธารณสุข
- พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
- การแบ่งส่วนราชการ-สป.-45
- การแบ่งส่วนราชการ 52
- มติคณะรัฐมนตรี

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
อาคาร 1 ชั้น 1 กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร.02 590 8222-3, 02 149 5555 โทรสาร 02 149 5512
E-mail : datacenter.dmh@gmail.com

Best Viewed with IE 8.0, Safari 4.0, Firefox 3.5, Chrome 4.0
[เริ่มใช้งาน 8 พฤศจิกายน 2556 15.34 น.]  Contact Webmaster
Content

ติดต่อศุนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมสุขภาพจิต

info@dmh.mail.go.th

อาคาร 1 ชั้น 1 กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร.02 590 8222-3, 02 149 5555
โทรสาร 02 149 5512