ปรับขนาดตัวอักษร: 

 Information


คุณมีความพึงพอใจเว็บไซต์นี้ระดับใด
พอใจมาก
พอใจน้อย
 

=: ผลการประเมิน :=
Department of Mental Health
Google Custom Search

 ระบบฐานข้อมูลแนะนำบริการ
ระบบฐานข้อมูลแนะนำบริการ
จังหวัดที่ตั้ง: 
คลินิก/บริการ: 
หน่วยงาน: 
 วัน/เวลาเปิดให้บริการ:  จันทร์   อังคาร   พุธ   พฤหัสบดี
ศุกร์   เสาร์   อาทิตย์ ภาพกิจกรรม   [ ALL Albums ]
ดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารการบินไทย 20 เม.ย.60 
[ 20 เมษายน 2560 ]
โครงการอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
[ 13 ธันวาคม 2559 ]
งานสัมมนาประจำปี พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ มีการมอบโล่หน่วยงานศูนย์ข้อมุลข่าวสารฯต้นแบบ ประจำปี 2558 
[ 17 มีนาคม 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” ประจำปี 2559 
[ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ]
คณะตรวจผู้ตรวจติดตามการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเป็นเครือข่ายต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ 
[ 22 ธันวาคม 2558 ]
MOU หน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปี 2558 
[ 21 กันยายน 2558 ]


เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ทำเนียบผู้บริหาร
- กรอบยุทธศาสตร์
- หน่วยงานส่วนกลาง
- โรงพยาบาล/สถาบัน
- ศูนย์สุขภาพจิต
- ติดต่อเรา
- แผนผังเว็บไซต์

ข้อมูลข่าวสารฯ
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
- เอกสารตามมาตรา 9
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
- มติคณะรัฐมนตรี
- รายงาน สขร.1
- สรุปการให้บริการข้อมูล

E-Document
- สรุปผลการปฏิบัติราชการ

e-Regulation
- พ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติ
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
- กฏหมายสาธารณสุข
- พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
- การแบ่งส่วนราชการ-สป.-45
- การแบ่งส่วนราชการ 52
- มติคณะรัฐมนตรี

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
อาคาร 1 ชั้น 1 กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร.02 590 8222-3, 02 149 5555 โทรสาร 02 149 5512
E-mail : datacenter.dmh@gmail.com

Best Viewed with IE 8.0, Safari 4.0, Firefox 3.5, Chrome 4.0
[เริ่มใช้งาน 8 พฤศจิกายน 2556 15.34 น.]  Contact Webmaster
Content

ติดต่อศุนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมสุขภาพจิต

info@dmh.mail.go.th

อาคาร 1 ชั้น 1 กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร.02 590 8222-3, 02 149 5555
โทรสาร 02 149 5512