---: ข่าวประชาสัมพันธ์ :--- [ read more ]
  ประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน...  [ 1/5/2560 ]
  การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 16 โรคซึมเศร้า..เราคุยกันได้...  [ 25/4/2560 ]
  ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม...  [ 24/4/2560 ]
  สรุปผลการประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ปี 2559...  [ 24/4/2560 ]
  นโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินการ...  [ 24/4/2560 ]
  สรุปการจัดโครงการอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของบุคลากรกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2560...  [ 3/4/2560 ]
  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540...  [ 3/4/2560 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานราชการ...  [ 19/1/2560 ]