ปรับขนาดตัวอักษร: 
Department of Mental Health
Google Custom Search
=: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมสุขภาพจิต :=
อาคาร 1 ชั้น 1 กรมสุขภาพจิต โทร.02 590 8222-3 โทรสาร 02 951 1369
dmh_datacenter@dmh.go.th


  มาตรา 9  
 
  มาตรา 9(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ ไม้ประดับ และสนามหญ้า กรมสุขภาพจิต ปี 2560
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด กรมสุขภาพจิต ปี 2560
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 2 รายการ สถาบันกัลยาราชนครินทร์
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย (ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.60 ถึงวันที่ 30 ก.ย.60) สถาบันกัลยาราชนครินทร์
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2560 สถาบันกัลยาราชนครินทร์
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยใน ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สถาบันกัลยาราชนครินทร์
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 ชั้น (รวมใต้ถุน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สถาบันกัลยาราชนครินทร์
 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันกัลยาราชนครินทร์ จำนวน 1 อาคาร
 แจ้งผู้ชนะการประกวดราคาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จำนวน 1 อาคาร
 แจ้งผู้ชนะการประกวดราคาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ จำนวน 1 อาคาร
<<< อ่านต่อ >>>         
::-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------::
 
  มาตรา 9(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7(4)
 นโยบายตามแผนยุทธศาสตร์ชาติของกระทรวงสาธารณสุข
 ฉบับร่าง แผนสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 กระทรวงสาธารณสุข
 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559
 นโยบายและแนวทางการดำเนินงานของ รมว.สธ.
 นโยบายกรมสุขภาพจิต ปี 2560
 แผนยุทธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิต ในช่วงแผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
 9(2)สจ7/2558 มาตรการและแผนประหยัดพลังงาน กรมสุขภาพจิต
 9(2)สจ2/2557 กรอบทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิตและแผนยุทธศาสตร์ กรมสุขภาพจิต ฉบับ 11 (พ.ศ.2555-2559)
 9(2)สจ1/2557 ประกาศนโยบายจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
 9(2)สจ2/2558 นโยบายการดำเนินงานของ รมว.กระทรวงสาธารณสุข (นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน)
<<< อ่านต่อ >>>         
::-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------::
 
  มาตรา 9(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
 แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณปี 2560
 แผนยุทธศาสตร์ ของสำนักงานเลขานุการกรม ปี2560
 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2560
 9(3)/26/1/2559 แผนตรวจสอบภายใน 2559
 9(3)/26/3/2557 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2557
 9(3)/26/12/2558 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2558
 9(3)/03/9/2558 แผนดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 6 รายการ
 9(3)/03/8/2558 การจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2558 (กองคลัง)
 9(3)สจ7/2558 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และแผนติดตามผลการดำเนินงาน กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2558 ไตรมาส 1
 9(3)สจ 5/2558 แผนปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2558
<<< อ่านต่อ >>>         
::-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------::
 
  มาตรา 9(4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
 คู่มือ การตรวจราชการในกรมสุขภาพจิต
 คู่มือการให้บริการยานพาหนะส่วนกลาง
 คู่มือ การส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชตามเขตพื้นที่บริการสุขภาพ
 คู่มือ การนัดหมายและติดตาม
 คู่มือ การถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีบริการและวิชาการสุขภาพจิตจิตเวชและยาเสพติด
 คู่มือ การพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตจิตเวชและยาเสพติด
 คู่มือ การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาพจิต
 คู่มือ การเฝ้าระวังและตอบสนองสถานการณ์สุขภาพจิตทางสังคมกรมสุขภาพจิต
 คู่มือ การพิจารณาและปรับปรุงผลงานเพื่อรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประเภทรางวัลการพัฒนาบริการ
 คู่มือ การเป็นที่ปรึกษาวิชาการด้านการพัฒนาผลงานเพื่อรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
<<< อ่านต่อ >>>         
::-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------::
 
  มาตรา 9(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง
 9(5)สจ6/2557 ประกาศโครงสร้างของหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมสุขภาพจิต พศ.2551
 9(5)สจ4/2557 พรบ. กรมสุขภาพจิต พศ.2551
 9(5)สจ8/2557 ระเบียบบริหารราชการฉบับที่ 7 พศ. 2550
 9(5)สจ7/2557 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๔๕
 9(5)สจ2/2557 ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พศ. 2545
 9(5)สจ1/2557 พระราชกฤษฎีกาสุขภาพจิต พศ.2540
<<< อ่านต่อ >>>         
::-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------::
 
  มาตรา 9(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
 9(6) สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร ปี 2560
 9(6) สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย ปี 2560
 9(6) สัญญาจ้างดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ประดับและสนามหญ้ากรมสุขภาพจิต ปี 2560
 9(6)(3) สจ 3/2559 จ้างรักษาความปลอดภัย
 9(6)(3) สจ 2/2559 จ้างทำความสะอาด
 9(6)(3) สจ/1/2559 จ้างตกแต่งสวนต้นไม้
 ส่วนที่ 3 สัญญาร่วมทุนกับเอกชนฯ "ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง"
 ส่วนที่ 2 สัญญาผูกขาดตัดตอน "ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง"
 9(6)03/8/2558 สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคารกรมสุขภาพจิต
 9(6)03/7/2558 สัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ประดับ และสนามหญ้า กรมสุขภาพจิต
<<< อ่านต่อ >>>         
::-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------::
 
  มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แหร่ง พรบ.ข้อมูบข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 9(7) รายงานประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559
 9(7) สจ/14/2558 รายงานสถานการณ์และความคืบหน้ามาตรการเตรียมความพร้อมในการป้องกันระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ุ 2012
 9(7) สจ/13/2558 รายงานสถานการณ์และความคืบหน้ามาตรการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส
 9(7)/สจ/11/2558 ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญฯ เรื่องข้อเสนอการปฏิรูปเพื่อรองรับสังคมสูงวัยฯ
 9(7)/สจ/10/2558 แนวทางการเสนอเรื่องงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรี
 9(7)/สจ/9/2558 การกำหนดให้วันที่ 4 กรกฎาคมของทุกปีเป็น "วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย"
 9(7)/สจ/8/2558 มาตรการในการกำกับดูแลการใช้ดุลยพินิจของ จนท.รัฐ
 9(7)/สจ/7/2558 ขออนุมัติงบประมาณสำหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2559
 9(7)/สจ/6/2558 การให้สิทธิ(คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ เพิ่มเติม
<<< อ่านต่อ >>>         
::-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------::
 
  มาตรา 9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
 ข่าวประกวดราคา สอบราคา

 9(8)(2)แบบสขร.1 ก.พ.60 (กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต)
 สขร. ประจำเดือน ม.ค.60 ของกลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
 สขร. ประจำเดือน ต.ค.-พ.ย.59 ของกลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
 สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2560 ของสำนักงานเลขานุการกรม
 สขร.1 ประจำเดือน มกราคม60 (กลุ่มตรวจสอบภายใน)
 สขร.1 กองคลัง ประจำเดือน มกราคม 2560
 สขร.1 ประจำเดือน ธ.ค.59 ของสำนักงานเลขานุการกรม
 สขร.1 ประจำเดือน พ.ย.59 ของสำนักงานเลขานุการกรม
 สขร.1 ประจำเดือน ต.ค.59 ของสำนักงานเลขานุการกรม
10   สขร.1 ประจำเดือน ก.ย.59 ของสำนักงานเลขานุการกรม
11   สขร.1 ประจำเดือน ส.ค.59 ของสำนักงานเลขานุการกรม
12   สขร.1 ประจำเดือน ก.ค.59 ของสำนักงานเลขานุการกรม
13   สขร.1 ประจำเดือน มิ.ย.59 ของสำนักงานเลขานุการกรม
14   สขร.1 ประจำเดือน พ.ค.59 ของสำนักงานเลขานุการกรม
15   สขร.1 ประจำเดือน ธค.59 (กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต)
16   สขร.1 ประจำเดือน ธค.59 (กลุ่มตรวจสอบภายใน)
17   สขร.1 ประจำเดือน ธค.59 (กองคลัง)
18   สขร.1 ประจำเดือน พย.59 (กองคลัง)
19   สขร. ประจำเดือนสิงหาคม 2559 (สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต)
20   สขร.กพร. เดือนตุลาคม58-สิงหาคม59

ทั้งหมด : 87 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 - [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]    กระโดดไปหน้า | 1  2  3  4  5  |
::-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------::
 
เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ทำเนียบผู้บริหาร
- กรอบยุทธศาสตร์
- หน่วยงานส่วนกลาง
- โรงพยาบาล/สถาบัน
- ศูนย์สุขภาพจิต
- ติดต่อเรา
- แผนผังเว็บไซต์

ข้อมูลข่าวสารฯ
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
- เอกสารตามมาตรา 9
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
- มติคณะรัฐมนตรี
- รายงาน สขร.1
- สรุปการให้บริการข้อมูล

E-Document
- สรุปผลการปฏิบัติราชการ

e-Regulation
- พ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติ
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
- กฏหมายสาธารณสุข
- พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
- การแบ่งส่วนราชการ-สป.-45
- การแบ่งส่วนราชการ 52
- มติคณะรัฐมนตรี

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
อาคาร 1 ชั้น 1 กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร.02 590 8222-3, 02 149 5555 โทรสาร 02 149 5512
E-mail : datacenter.dmh@gmail.com

Best Viewed with IE 8.0, Safari 4.0, Firefox 3.5, Chrome 4.0
[เริ่มใช้งาน 8 พฤศจิกายน 2556 15.34 น.]  Contact Webmaster
Content

ติดต่อศุนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมสุขภาพจิต

info@dmh.mail.go.th

อาคาร 1 ชั้น 1 กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร.02 590 8222-3, 02 149 5555
โทรสาร 02 149 5512