---: ระเบียบ กฏ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร :--- [ read more ]
  ระเบียบสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ.2541 และ 2546
  ระเบียบสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ.2549
  ระเบียบคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการว่าด้วย อำนาจหน้าที่ วิธีพิจารณาและองค์คณะในการพิจารณาและวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2542
  ระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดทำและการพิจารณาร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศ โดยกรรมการร่างกฎหมาย พ.ศ.2522
  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
  การกำหนดข้อยกเว้นเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
  ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2548