---: ระเบียบ กฏ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร :--- [ read more ]
  ที่ นร 0205/1282 ลงวันที่ 31 ม.ค. 2545 เรื่อง การส่งเสริมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  ที่ นร 0205/1685 ลงวันที่ 7 ก.พ. 2543 เรื่อง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  ที่ นร 0107/ว121 ลงวันที่ 17 ม.ค. 2548 เรื่อง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  ที่ นร 0108/ว2002 ลงวันที่ 5 เม.ย. 2550 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำรายงานประจำปี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550
  ที่ นร 0108/ว1191 ลงวันที่ 28 ก.พ. 2550 เรื่อง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  ที่ นร 0107/ว2550 ลงวันที่ 2 พ.ค. 2549 เรื่อง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  ที่ นร 0206/ว80 ลงวันที่ 20 พ.ค. 2542 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการ และการให้สัมภาษณ์หรือให้ข่าวสารแก่สื่อมวลชน
  ที่ นร 0206/ว40 ลงวันที่ 11 มี.ค. 2542 เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540